HOMOFOBİYE KARŞI İNSİYATİF (HOKİ) VE FEMİNİST ATÖLYE (FEMA) DERNEĞİ ÜYELERİ KIBRIS HALKINA VE TÜM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE AÇIK DAVET GÖNDERDİ

HOKİ ve FEMA üye ve destekçileri, geçtiğimiz yıl, yüzlerce yıllık geçmişe uzanan kadın mücadelesinin 100. Yılını, “Bedenime Dokunma” sloganı altında hep birlikte yürüyerek karşılamışlardı.  Bu iki dernegin dayanışmasının öncülüğünde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin, demokrasi, adalet , eşitlik ve özgürlük mücadelesi olduğunu bir kez daha yinelemek adına yine geniş kapsamlı bir yürüyüş düzenlenecek. Derneklerden yapılan basın açıklamasında, bu yıl ilk defa bir araya gelen ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir çok sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partinin katılımı ile kurulan 8 Mart Organizasyon komitesinin de üyeleri olarak tüm halkın  birlikte yürümeye davet edildiği bildirildi.

HOKİ ve FEMA’nın Açık Daveti:

“İnsanlık tarihinin en eski iktidar biçimlerinden biri olan ataerki, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemiz Kıbrıs’ta da çeşitli sömürü ve ayrımcılık politikalarına neden olmakta ve toplumumuzun farklı kesimleri bu politikalardan etkilenmektedir. Kurumsallaşmış yapıları ve söylemleri ile kendini bedenlerimiz üzerinden yeniden üreten heteroseksist ataerkil iktidar, Kıbrıs’ta da fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet gibi farklı şiddet biçimleri üretmekte; aile içi şiddet, taciz, tecavüz, ücret adaletsizliği, medyada cinsiyetçilik, vb. adaletsiz uygulamaların üstünü örterken, eşcinselleri “suçlu” ilan etmekte, gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların sömürüsüne göz yummaktadır. İçinde yaşadığımız eşitsiz düzen içerisinde, sadece kadınlar ve eşcinseller değil, çocuklar ve erkekler de ataerkil iktidar tarafından farklı şekillerde ezilmektedir.

Bizler, Homofobiye Karşı İnisiyatif ve Feminist Atölye üyeleri olarak, Kıbrıs’ta varolan toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarının bir haritasını çıkarmak; farklı toplumsal katmanlarda yaşanan ekonomik, cinsel, sosyal ve hukuksal ayrımcılıkların ortadan kaldırılabilmesi için nasıl bir strateji belirlememiz gerektiğine hep birlikte karar verebilmek ve en önemlisi, içinde yaşadığımız adaletsiz düzenleri daha adil kılabilmek üzere bir dayanışma ağı oluşturabilmek için siz değerli sivil toplum, sendika, basın ve siyasi parti temsilcilerini 7 Mart 2011 günü saat 18.30’da Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) toplantı salonunda gerçekleştireceğimiz yuvarlak masa toplantısına davet ediyoruz. Katılımınız, birlikte yürüdüğümüz eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi yolunda gücümüze güç, sesimize ses katacaktır.”

Ayrıca HOKİ ve FEMA 8 Mart’ ın 101’inci yılından beklentilerini de dile getirdiler:

·        Ceza Yasası’nın “Ahlaka Aykırı Suçlar” Bölümünün, “Kişilere Karşı Suçlar” ve “Cinsel Suçlar” olarak yeniden düzenlenmesi!

·        Ceza Yasası’nda bulunan ve eşcinselliği “suç” kabul eden maddelerin kaldırılması!

·        LGBTQ bireylerin görünürlüklerinin artırılması için anti-diskriminasyon yasalarının düzenlenmesi!

·        Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, aile içi şiddet ve çocuklara karşı şiddetin önlenebilmesi için her türlü önlemin alınması!

·        Şiddete maruz kalanların rehabilitasyonu için gerekli Sığınma Evi ve Psikolojik Danışma Merkezlerinin açılması!

·        Kadınların seks kölesi olarak çalıştırıldığı Gece Kulüplerinin kapatılması!

·        Medyadaki cinsiyetçiliğin ortadan kaldırılması için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması!

·        Özel sektör başta olmak üzere, tüm üretim alanlarındaki  ücret ve istihdam politikalarında kadınlara karşı yapılan ayrımcılıkların ortadan kaldırılması için düzenleme yapılması!

·        Ev içi emeğin sosyal güvenlik kapsamına dahil edilmesi!

·        Askerlik çağına gelen her erkek bireyin  politik görüşü, etik değerleri, dinsel inancı veya benzer gerekçeler ile vicdani ret hakkını kullanarak askere gitmeyi reddetmesine olanak sağlayan yasal düzenlemelerin yapılması! Sözü edilen düzenlemeler askerlik sürecinin, sivil hizmet alanında faaliyet gösterilmesi şeklinde düzenlenebileceği gibi, total ret hakkı tanınarak zorunlu askerlik hizmeti ortadan kaldırılabilir

·        1996 yılında Meclis’ten geçen CEDAW’ın (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) hukuksal, kurumsal ve yapısal gerekliliklerinin yerine getirilmesi için Meclis’te çalışan işlevsel bir komitenin kurulması!

·        Toplumsal Cinsiyet Eşitliği mücadele tarihinin okullarda ders olarak okutulması!

·        Bilgilendirici cinsellik eğitiminin ortaokul ve lise öğrencilerine verilmesi!

·        Zorunlu eğitim sürecinde faaliyet gösteren okullarda kullanılmakta olan ders kitaplarının toplumsal cinsiyet rollerinin eşitliğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi!

·        8 Mart gününün, 1 Mayıs gibi resmi tatil günü ilan edilmesi!

Haber Editoru: Ga-Ga Team (Shortbus Movement)

About shortbusmovement

SHORTBUS MOVEMENT is a civil society initiative consists of Human Rights activists whose roles and positions change during each activity. SHORTBUS is a team of dedicated volunteer individuals who believe that all people are equal, irrespective of sexual orientation, gender identity, sex or any other status. The group’s center is located in northern part of Cyprus and they aimed to support all the individual or organizational activities of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex (LGBTI) people of Turkish Community of Cyprus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s